తుల్సా గన్‌మ్యాన్ నిర్దిష్ట వైద్యుడి కోసం వెతుకుతూ ఉండవచ్చు

తుల్సా గన్‌మ్యాన్ నిర్దిష్ట వైద్యుడి కోసం వెతుకుతూ ఉండవచ్చు

Tulsa council member Jayme Fowler joins Shep Smith with the latest known details regarding the shooting at a hospital in Tulsa, Oklahoma.