పోగొట్టుకున్న సామాను వెళ్లే అలబామా స్టోర్

పోగొట్టుకున్న సామాను వెళ్లే అలబామా స్టోర్

NBCLX contributor Greg Bledsoe joins 'The News with Shepard Smith' to report on a store in Scottsboro, Alabama, where lost luggage and unclaimed cargo ends up.