టెక్సాస్ ప్రభుత్వం. అబోట్ బిడెన్ పరిపాలనతో టైటిల్‌పై పోరాటాన్ని ఎంచుకున్నాడు 42

టెక్సాస్ ప్రభుత్వం. అబోట్ బిడెన్ పరిపాలనతో టైటిల్‌పై పోరాటాన్ని ఎంచుకున్నాడు 42

CNBC's Shomari Stone joins The News with Shepard Smith to report on a third bus of migrants from the Texas border that have been shipped to Washington, డి.సి.. Abbott's policies have cause massive traffic backups on the Mexican border.