ఆర్థిక దుర్వినియోగం నుండి తప్పించుకోవడం

ఆర్థిక దుర్వినియోగం నుండి తప్పించుకోవడం

CNBC's Ylan Mui joins Shep Smith to report on a survivor of economic abuse who's using her experience to help others get back on their financial feet.