డి.సి.. వార్తాపత్రిక టేక్-అవుట్ ఫుడ్ విమర్శకులను తీసుకుంటుంది

డి.సి.. వార్తాపత్రిక టేక్-అవుట్ ఫుడ్ విమర్శకులను తీసుకుంటుంది

Catie Beck joins Shep Smith to report on Crystal Fernanders, a first ever take-out food critic for the Washington City Paper.