క్రిప్టో చలికాలం మయామికి వస్తుంది

క్రిప్టో చలికాలం మయామికి వస్తుంది

CNBC's Kate Rooney joins 'The News with Shepard Smith' to report on how Miami's been hit hard by the crypto collapse. With Platformer editor Casey Newton.