వాతావరణ మార్పు తూర్పు తీరం వెంబడి దెయ్యం అడవులను సృష్టిస్తుంది

వాతావరణ మార్పు తూర్పు తీరం వెంబడి దెయ్యం అడవులను సృష్టిస్తుంది

CNBC's Shomari Stone joins Shep Smith to report on the devastation that climate change is causing to forests along the coast of North Carolina.