లీగల్ టెండర్ స్టేటస్ ఉన్నప్పటికీ వర్కింగ్ స్టడీ చెప్పింది, ఎల్ సాల్వడార్‌లో బిట్‌కాయిన్ విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన మార్పిడి మాధ్యమం కాదు

లీగల్ టెండర్ స్టేటస్ ఉన్నప్పటికీ వర్కింగ్ స్టడీ చెప్పింది, ఎల్ సాల్వడార్‌లో బిట్‌కాయిన్ విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన మార్పిడి మాధ్యమం కాదు

According to a working study published by the U.S. National Bureau of Economic Research (NBER), most Salvadorans stopped using the Chivo wallet after getting their $30 bitcoin bonus. The report shows that the median Chivo wallet user made no deposits or withdrawals in a given month.

NBER Study: Only 4 బయటకు 10 Salvadorans Use Chivo Wallet After Governments Bitcoin Bonus

An April 2022 working study published by the NBER, asks if cryptocurrencies are indeed currencies after researching వికీపీడియా (BTC) as legal tender in El Salvador. NBER conducted a face-to-face survey with 1,800 Salvadoran households during the month of February 2022. The study shows that Salvadorans are not using the Chivo wallet that much and in February, El Salvadors central bank noted that only 1.6% of remittances were sent via digital wallets.

Most users who used Chivo after spending the $30 bonus do not engage with the app intensively,” the report highlights. In fact, the NBER researchers found that the fixed cost to adopt the Chivo wallet was very large. అంతేకాక, if it wasnt for the $30 bitcoin bonus, the study estimates that 75% of the Salvadorans surveyed would have never used it. NBER researchers note that only four out of ten people who downloaded Chivo wallet are actually using the application.

88% of Bitcoin Accepting Businesses Convert Back to Dollars, Study Concludes by Noting Bitcoin Is Not a Widely Accepted Currency in El Salvador

The elasticity of substitution between Chivo Wallet and other methods of payment seems to be large,” the study adds. “On net, among Chivo Wallet users, 10% report spending less in cash, మరియు 11% report reducing their use of debit or credit cards since they downloaded Chivo.

Unfortunately, despite all the reporting that says otherwise, NBERs study claims only 20% of Salvadoran businesses reported on accepting bitcoin as a medium of exchange. 90% of those businesses were enterprises and “88% of businesses transform money from sales in bitcoin into dollars.NBERs findings further note that roughly 5% of Salvadorans paid their tax obligations via bitcoin (BTC).

Overall, despite the legal tender status of bitcoin and the large incentives implemented by the government, the cryptocurrency is largely not an accepted medium of exchange in El Salvador,” the NBER research paper concludes.

What do you think about the NBERs study and findings among the 1,800 Salvadoran households? దిగువ వ్యాఖ్యల విభాగంలో ఈ విషయం గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో మాకు తెలియజేయండి.