ప్రముఖ రేడియో ప్రెజెంటర్ బిట్‌కాయిన్ స్కామ్‌తో ఆరోపించిన సంబంధాల కోసం సస్పెండ్ చేయబడింది

South Africa’s national broadcaster has suspended one of its employees that is accused of convincing unsuspecting people, including pensioners, to invest in a cryptocurrency scam.