స్నీకర్ జెయింట్ అడిడాస్ మెటావర్స్ 'ఉత్తేజకరమైనది,కాయిన్‌బేస్‌తో భాగస్వామ్యాన్ని వెల్లడిస్తుంది

The German multinational shoe and sportswear corporation Adidas recently announced the company has partnered with the cryptocurrency exchange Coinbase. Two days prior, The Sandbox tweeted